Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB
REV. 6 – 25.03.2017
 


Alle avdelinger skal hete Norsk Schäferhund Klub med tilleggsbetegnelser Avd. NN (avdelingens navn). For avdelingene gjelder de av
representantskapets vedtatte retningslinjer.

Kap 1 og 2 er utdrag av våre lover, og er til orientering.

Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK.
Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben
er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Schäferhund.
Klubben er landsomfattende og har sete og verneting i Oslo.

§1-2 FORMÅL
NSchK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og
utvikling av Schäferhunden. NSchK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket
retning, både når det gjelder rasestandard, rasens sunnhet og rasens bruksegenskaper
NSchK skal også aktivt fremme mulighetene for at ungdom skal kunne jobbe med hund.
Videre skal NSchK utdanne dommere og instruktører i tilstrekkelig antall, samt ha kontakt med omverdenen for å bidra til at
Schäferhunden har et godt omdømme som en sosialt veltilpasset rase.

§1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
- Representantskap
- Ekstraordinært Representantskap
- Hovedstyret (Heretter forkortet til HS)
- Valgkomité
- Avdelingenes generalforsamling
- Ekstraordinær generalforsamling
- Avdelingsstyre
- Lokallag

Kap 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§2-1 MEDLEMSKAP
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i
klubben. Person som nektes opptatt i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
Definisjoner på medlemskap
- Hovedmedlem
- Familiemedlem
- Ungdomsmedlem
- Æresmedlem

§2-2 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt
klubbkontingent, fastsatt av klubbens Representantskap.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent og eventuelle andre heftelser er oppgjort.
Fordeling av kontingent:
- Kontingent fordelingen mellom HS og avdelingene fastsettes av Representantskapet etter forslag fra HS.

§2-3 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er
forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKKs eller NSchKs hva
gjelder klubbinternt regelverk og retningslinjer.
Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

§2-4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av HS på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER
NKKs lover Kap.7 DISIPLINÆRREAKSJONER m.m. gjelder i sin helhet.

Kap 3-1 ORGANISASJON

§3-1-1 HØYESTE MYNDIGHET PÅ AVDELINGSNIVÅ
Avdelingenes høyeste myndighet er avdelingenes Generalforsamling.
Generalforsamling avholdes hvert år innen 15. februar.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, unntatt er beslutning om oppløsning av avdelingen.
(lokalavdeling) som krever 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget for forkastet
Hvis avdelingen ikke greier å avholde en Generalforsamling, sendes info om dette til HS, som igjen fremmer forslag om nedleggelse for
Representantskapet.

§3-2-1 MØTE OG STEMMERETT FOR GENERALFORSAMLING
Møte og stemmerett på Generalforsamlingen har:
- Kun medlemmer som har betalt forfalt skyldig kontingent har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens
generalforsamling.
- Dette gjelder også medlemmer som har meldt seg inn på NKK s hjemmesider eller annet, og har betalt kontingent for
inneværende år. Kvittering må fremvises på Generalforsamlingen.
- Det stemmes ved personlig fremmøte.
- Medlemmer av andre avdelinger har adgang til å være tilstede hvis generalforsamlingen godkjenner dette. De har ikke
stemmerett.

§3-3-1 INNKALLING TIL AVDELINGENES GENERALFORSAMLING
Avdelingsstyre bekjentgjør for medlemmene dato for generalforsamling med minst 6 ukers varsel.
Lokallag sender inn årsberetning/regnskap til avdelingsstyret senest 3 uker før avholdelse av avdelingens generalforsamling.
Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamling avholdes.
Innkalling til medlemmene sendes/publiseres med minimum 14 dagers varsel.
Med innkallelsen skal følgende følge:
- Dagsorden
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønskes behandlet.
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende 4 uker før møtedato.

§3-4-1 AVDELINGENES GENERALFORSAMLINGS OPPGAVER
Generalforsamlingen er avdelingens høyeste myndighet.
Generalforsamlingens oppgaver er og:
a) Avklare og godkjenne antall stemmeberettigede.
b) Godkjenne innkalling.
c) Godkjenne dagsorden.
d) Velge møteleder.
e) Sekretæren fører protokoll.
f) Behandle årsberetninger. (Inkl. lokallag).
g) Godkjenne regnskap med revisors beretning. (Inkl. lokallag)
h) Behandle innkomne forslag som er sendt inn iht. § 3-3-1.
i) Saker fremlagt av hovedstyret som avdelingsstyret finner nødvendig å fremlegge for generalforsamlingen.
j) Velge:
- Leder for 2 år.
- Nestleder for 2 år.
- Sekretær for 2 år
- Kasserer for 2 år
- Styremedlem for 2 år
- 2 vararepresentanter for 1 år.
- Representanter til Representantskapet.
- Delegater til NKKs regionsmøte.
- 1 revisor for 2 år
- 1 vara revisor for 1 år
- Leder pluss 2 medlemmer til Valgkomite og 1 varamedlem
- Andre utvalg som måtte være ønskelig.
- Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.
Avdelingsstyret velges for et tidsrom av 2 år, dog slik at første år er nestleder og sekretær, og annet år leder og kasserer på valg.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Loven om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker som er oppført på dagsordenen kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg.
Dog er flg. tillatt: Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan generalforsamlingen vedta å akseptere benkeforslag.

Skulle et medlem av avdelingsstyret tre ut i valgperioden, skal nyvalg finne sted. Den nyvalgtes funksjonstid blir resten av perioden.
Nyvalg som nevnt ovenfor kan skje på vanlige medlemsmøter så fremt det er angitt i innkallelsens dagsorden at suppleringsvalg skal
finne sted. Innkallingstid er 14 dager.
Sekretæren holder HS underrettet om alle valg og vedtak.
Godkjent årsregnskap oversendes HS for orientering.

§3-5-1 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 1/3 av avdelingens medlemmer krever dette. Videre skal ekstraordinær
generalforsamling avholdes om HS ønsker dette.

Kap 4-1 STYRET m.v

§4-1-1 AVDELINGSTYRET
Avdelingsstyret er valgt av generalforsamlingen og er ansvarlig overfor denne. Avdelingsstyret leder avdelingens daglige drift og treffer
beslutninger i alle saker som ikke tillegger generalforsamlingen eller høyere instans.

§4-2-1 AVDELINGSTYRETS VEDTAK OG REPRESENTASJON
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, dog med tilstedeværelse av leder eller nestleder.
Styremøter avholdes når lederen eller minst halvparten av styremedlemmene finner det nødvendig.

§4-3-1 AVDELINGSSTYRETS OPPGAVER ER Å:
- Lede avdelingens daglige drift mellom generalforsamlingene
- Avholde generalforsamling.
- Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
- Avdelingsstyret oppnevner avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år av gangen.
- Leder undertegner viktig korrespondanse.
- Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS.
- Kasserer fører avdelingens regnskap, som revideres av den valgte revisor hhv vararevisor.
- Avdelingsstyret sørger for å holde medlemsoversikten à jour.
- Alle avgjørelser skjer med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens – i dennes fravær nestlederens – stemme
avgjørende.
- All korrespondanse til NKK skal sendes gjennom HS.

§4-3-2 ETABLERING AV LOKALLAG
Etablering av lokallag kan gjøres etter skriftlig søknad fra lokallaget til avdelingsstyret. Kopi sendes HS.
Etablering kan gjøres når som helst i året. En eventuell nedleggelse gjøres ved avdelingens generalforsamling.
Søknaden skal inneholde:
- Navn på leder.
- Navn på kasserer.
- Sted og grunnlag for etablering..
Forøvrig, se retningslinjer for lokallag.

Kap 5-1 GENERALFORSAMLINGENS VERV/KOMITEER

§5-1-1 AVDELINGENES VALGKOMITE
Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene i valgkomiteen bør fortrinnsvis ikke sitte i styret. Leder
har ansvaret for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. I
tillegg til valgkomiteens eget forslag, skal alle forslag på kandidater som har sagt ja til verv, presenteres og slik være valgbare på
generalforsamlingen.

§5-2-1 AVDELINGENES REVISOR
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§6-3-1 OPPLØSNING AV EN AVDELING
For å oppløse en avdeling kreves 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Ved oppløsning av Avdelingen tilfaller avdelingens midler
hovedstyret i NSchK. Ved reetablering innen 3 år skal disse midler tilbakeføres til avdelingen.

Sist oppdatert 15.11.2018 kl. 10:25

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn